Informace o zpracování osobních údajů v Montessori klubu Spolku DaR

Montessori klub Spolku DaR (Děti a Rodiče) se sídlem: Řadovy 10, Svatý Jan, 262 56 Krásná Hora a provozovnou: Cihlářská 107, 261 01 Příbram, IČO: 04957415 (dále jen “MK”) je neziskovou organizací jejíž hlavním úkolem je podporovat aktivní rodičovství a respektující přístup ke vzdělávání.

V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů v MK a právech, která mohou děti (jejich zákonní zástupci) uplatnit.

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách spolku DaR a budou průběžně aktualizovány.

Jaké osobní údaje MK zpracovává?

Např. pro marketingovou komunikaci v případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (emailovou adresu) využívat pro zasílání novinek, informacích o změnách,  členských poplatcích, provozní době nebo omezeních, aktuálním dění, akcích pořádaných MK apod. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat na e-mailové adrese: info@detiarodice.cz

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

MK zpracovává jen takové údaje, které jsou nezbytné pro výkon jeho činností a pro ochranu veřejného zájmu a oprávněných zájmů MK a třetích osob. MK zpracovává také údaje, k jejichž zpracování nám zákonní zástupci dětí dali souhlas.

Může se jednat o některé z následujících údajů o dítěti, zákonném zástupci, členech rodiny, případně o jiných oprávněných osobách.

  • Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rok narození, adresa trvalého pobytu, podpis.
  • Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákonnými zástupci jako je kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa, FB profil a jiné obdobné informace.
  • Vzdělávací údaje – údaje o činnostech dítěte, jeho tvorbě, průběhu vzdělávání, výsledcích.
  • Komunikační údaje: údaje o komunikaci mezi zákonným zástupcem dítěte a MK, např. emailové zprávy, dopisy, dotazníky apod.
  • Profilové údaje – sem patří např. základní fyzické charakteristiky (věk), sociálně-demografické charakteristiky (počet dětí), ale i behaviorální, znalostní, dovednostní a psycho-sociální charakteristika dítěte.
  • Údaje o zdravotním stavu – to můžou být údaje o alergiích, úrazech, aktuálních a chronických chorobách, zdravotních omezeních, očkování, psychologických diagnózách apod.

Z jakých zdrojů má MK osobní údaje.

Osobní údaje, které MK zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte (při úvodním školení, během další komunikace v průběhu vzdělávání a na našich akcích). Dalším zdrojem je i vlastní pozorování dítěte průvodci MK. Mohou pocházet od jiných zařízení pracujících s dětmi (zdravotnické, vzdělávací zařízení, pedagogicko-psychologických poraden apod.)

 

Jste povinni MK osobní údaje předávat?

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen předat. Jedná se například o údaje, které vyžadujeme v rámci přijímacího/úvodního školení. MK by bez těchto údajů nemohl zajistit splnění jemu zákonem uložených povinnosti nebo vykonávání jeho činností. (např. ochrana zdraví dětí, vedení dokumentace, evidence, dosahování cílů vzdělávacího procesu.)

Proč a jak zpracovává MK osobní údaje?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel nebo důvod, aby bylo zákonné, musí mít i svůj právní základ. To znamená, že musí být založené na souhlasu nebo musí být nezbytné pro:

  • Jednání o uzavření nebo pro plnění smlouvy
  • Splnění právní povinnosti
  • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  • Ochranu oprávněného zájmu MK nebo třetí osoby.

 

Účely zpracování osobních údajů v MK jsou následující:

Nejčastěji se jedná o jeden z důvodů přímo ovlivňujících provoz MK:

vyřizování členských žádostí a administrativa členských poplatků, proškolení zákonného zástupce na úvodním školení, informace o průběhu vzdělávání (i s přihlédnutím k speciálním potřebám), plnění cílů vzdělávacího procesu, vzájemná komunikace se zákonnými zástupci, organizování a zajišťování vzdělávacích programů a akcí klubu,
poskytování stravování

Osobní údaje zpracováváme také za účelem prezentace činnosti MK a jeho aktivit veřejnosti:

Může se jednat o publikování fotografií dítěte a zákonných zástupců na webových stránkách, FB profilu, letácích, plakátech nebo jiných reklamních materiálech pro Spolek DaR (Děti a Rodiče).

Další důvody, kde jsme povinni nakládat s vašimi osobními údaji, souvisejí  s čerpáním dotačních programů:

Je to zejména poskytování informací státním nebo dotačním institucím, zveřejnění jmen účastníků akce (potažmo přihlášených osob) nebo také výměna údajů s dotčenými institucemi.

V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování nezbytném pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

Legislativa na ochranu osobních údajů nechrání pouze toho,  jehož údaje se zpracovávají (tzv. subjekt údajů), ale do určité míry i toho, kdo je zpracovává (tzv. správce). Ochrana oprávněného zájmu správce (MK) nebo třetí strany (např. Zákonného zástupce dítěte) je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů. Lze jej použít jen u těch zpracování, která může subjekt údajů očekávat a u kterých nedojde k nepoměrnému zásahu do soukromí či práv. Každý má přitom právo podat proti jakémukoliv zpracování nezbytnému pro ochranu oprávněného zájmu správce tzv. námitku.

Jak dlouho uchovává MK osobní údaje?

Osobní údaje týkající se dítěte/zákonného zástupce uchovává MK po dobu 3 let.

Ostatní dle toho, jak ukládá zákon.

Komu může MK osobní údaje předávat?

K předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon. Příjemci údajů mohou být i společnosti, které MK pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné. Příjemcem údajů na internetových stránkách a FB profilu MK je veřejnost.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Legislativa přiznává všem, jejichž údaje se zpracovávají, řadu práv, aby měli větší přehled a možnost kontroly. Uplatnit právo je možné písemně na emailu: info@detiarodice.cz nebo na adrese MK (viz. kontakty)

Děti (jejich zákonní zástupci, případně další osoby, jejichž údaje MK může zpracovávat, mají následující práva:

Právo na přístup ke svým údajům – máte právo na informace, jaké údaje MK zpracovává a další související informace (např. Účel, kategorie osobních údajů doba uchování, zdroj) Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však možné účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

Právo na přenositelnost údajů – pokud se vám to bude hodit např. pro usnadnění komunikace s jinou stranou (např. při změně MK) můžete od MK dostat údaje, které jsme od vás získali.

Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou vaše údaje nebo údaje o dítěti nesprávné, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu.

Právo na výmaz osobních údajů – vaše osobní údaje maže MK sám v rámci zákonných archivačních lhůt. O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých situacích MK omezí zpracování osobních údajů. Například tehdy, pokud se bude MK zabývat námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

Právo na odvolání souhlasu – pokud jste udělil/a MK souhlas se zpracováním osobních údajů – fotografie, máte právo jej odvolat. Po odvolání souhlasu fotografie MK odstraní z internetových stránek MK a další tam již nebude umisťovat.

Právo na námitku – viz. výše.

Právo podat stížnost ÚOOÚ – každý zákonný zástupce dítěte má právo obrátit se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Chápeme, že Vaše údaje jsou citlivou záležitostí. Děláme vše pro to, abychom je co nejlépe ochránili a předešli případnému zneužití. Rádi bychom vás ujistili, že i naši zaměstnanci, členové a spolupracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s vašimi osobními údaji a podílí se na jejich zpracovávání, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Děkujeme za vaši důvěru.